July 21, 2024

WAY OF SKY

REACH YOUR DREAM HEIGHT

हिन्दी

3.विशेषण से- विशेषण भाववाचक संज्ञाचालाकचालाकीशिष्टशिष्टतासुन्दर सुन्दरता नम्रनम्रताप्रवीण प्रवीणता शूरशूरता/शौर्यचतुरचतुराईआलसीआलस्यगर्मगर्मीनिपुणनिपुणतामूर्खमुर्खता 4.क्रिया से- क्रिया भाववाचक संज्ञासुननासुनवाईगिरनागिरावटकमानाकमाईबैठनाबैठकपहचाननापहचानलिखनालिखावटपढनापढाईजमनाजमावहंॅसनाहंॅसी 5.अव्यय से- अव्यव भाववाचक संज्ञादूरदुरीऊपरऊपरीधिक्धिक्कारशीघ्रशीघ्रतामनामनाहीनिकटनिकटतानीचेनिचाईसमीपसामीप्यखेल खेलना...